Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "Komputer i Sprawy Szkoły" - w skrócie KISS i używa pieczęci z tą nazwą.

§ 2.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe Oddziały Stowarzyszenia oraz Koła.
2. Do prowadzenia działalności naukowej i naukowo-technicznej powoływane są przy Zarządzie Głównym i Oddziałach Stowarzyszenia - komitety naukowe, sekcje tematyczne oraz komisje, działające na podstawie odrębnych regulaminów.
3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest: 1. prowadzenie badań nad ulepszaniem i rozwojem edukacyjnych narzędzi informatycznych oraz podnoszeniem poziomu kultury dydaktycznej,
2. doskonalenie programów i metod powszechnego kształcenia informatycznego.
3. podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia,
4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i rozwoju koleżeńskich kontaktów wśród osób zainteresowanych zastosowaniem zdobyczy techniki komputerowej w nauczaniu lub problemami powszechnej edukacji informatycznej,
5. > reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz,
6. doradztwo oraz pomoc prawna i merytoryczna, a także ekonomiczna jednostkom oświatowym oraz szkolenia,
7. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
8. działalność na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
9. działalność na rzecz ekologii.

§ 8.

Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie :
1. organizuje krajowe i lokalne konferencje i spotkania nauczycieli,
2. organizuje kursy, odczyty, konkursy, pokazy i wycieczki,
3. prowadzi działalność wydawniczą,
4. gromadzi i udostępnia księgozbiory oraz narzędzia nauczania, współtworzy ośrodki wymiany informacji i pomocy pedagogicznej,
5. współdziała z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów, metod i narzędzi nauczania, wspiera prace nad alternatywnymi programami autorskimi,
6. współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami w innych krajach,
7. organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki stałe krajowe i zagraniczne,
8. prowadzi działalność oświatową,
9. prowadzi działalność gospodarczą,
10. zaopatruje w miarę możliwości członków Stowarzyszenia i ich jednostki w sprzęt, literaturę, akcesoria komputerowe i inne materiały po konkurencyjnych cenach,
11. podejmuje wszelkie inne konkretne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ III
Członkowie


§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji, z zastrzeżeniem wymogów określonych w przepisach prawa o Stowarzyszeniach.

§ 11.

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
* przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia KISS,
* aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia KISS,
* regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KISS.

§ 12.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
2. skreślenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku, pomimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowowstępującego,
3. wykluczenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia za działalność na jego szkodę.

§ 13.

1. Od uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje są ostateczne, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania uchwały.
2. Do chwili podjęcia decyzji Walnego Zgromadzenia - członek jest zawieszony w swoich prawach.

§ 14.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia nadaje i pozbawia godności członka honorowego.
2. Godność członka honorowego może być nadana osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych.

§ 16.

Członek honorowy nie płaci składek członkowskich i posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 17.

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie KISS mogą być osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia KISS oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony Stowarzyszenia KISS na zasadach ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
* dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
* skreślenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia za nie płacenie składek przez okres roku.
4. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Stowarzyszenia za pośrednictwem swych ustawowych przedstawicieli.
5. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego i uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
* Walne Zgromadzenie,
* Zarząd Główny Stowarzyszenia,
* Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Wszystkie uchwały władz wybieralnych są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków władz.

§ 19.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może być większa od 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia i na zgromadzeniach kół według zasady proporcjonalności w zależności od ilości członków w danym Oddziele lub Kole spośród członków zwyczajnych oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia, jeśli uprzednio byli członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Na terenach nie objętych działaniem Oddziałów w okręgach wyborczych utworzonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia wybory odbywają się według zasady proporcjonalności w zależności od ilości członków na danym terenie. Kadencja delegatów trwa dwa lata.
4. Z głosem doradczym biorą udział w Walnym ZjeĹşdzie Delegatów Stowarzyszenia":
* członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, oraz pozostali członkowie honorowi,
* członkowie wspierający poprzez swoich przedstawicieli,
* zaproszeni goście.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia KISS,
2. uchwalanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
4. ustalenie składu liczbowego Zarządu, wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia KISS, członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych z sali oraz wybór Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
6. nadawanie członkostwa honorowego,
7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawie skreśleń lub wykluczeń członków,
10. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

§ 22.

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku i zawiadamia wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na cztery tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 100 lub co najmniej 30% członków Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Wnioski w sprawach innych niż wymienione w § 21, które mają być rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, muszą być zakomunikowane Zarządowi co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 24.

Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad.

§ 25.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru władz co najmniej raz na trzy lata.

§ 26.

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny Stowarzyszenia, który zbiera się co najmniej trzy razy w roku (poza Walnym Zgromadzeniem). Pierwsze zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia po wyborze odbywa się w czasie Walnego Zgromadzenia na którym konstytuuje się Prezydium Zarządu Głównego. Obradami Zarządu Głównego kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia. Obrady toczą się według regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny i są protokołowane.

§ 27.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z ustalonej na Walnym Zgromadzeniu liczby osób. Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
1. kierowanie pracami Stowarzyszenia, zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia, oraz podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które leżą w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia KISS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. powoływanie redakcji wydawnictw Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem ruchomym, nieruchomym i zasobami finansowymi,
5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
7. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działań Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego,
8. powoływanie i nadzorowanie działalności kół Stowarzyszenia,
9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
10. ustanowienie pełnomocników prawnych Stowarzyszenia.

§ 28.

W okresie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami funkcje wykonawcze Zarządu Głównego Stowarzyszenia pełni jego Prezydium. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Prezydium działa w oparciu o uchwalony przez Stowarzyszenia regulamin.

§ 29.

Umowy, zobowiązania oraz inne dokumenty o charakterze majątkowym, a także pełnomocnictwa podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik lub Sekretarz.

§ 30.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków; spośród których wybiera się w tajnym głosowaniu przewodniczącego.

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia KISS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i jej zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Ze swych prac Komisja Rewizyjna sporządza protokoły.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny.ROZDZIAŁ V Oddziały Stowarzyszenia KISS

§ 32.

Do powstaniu Oddziału Stowarzyszenia KISS, powołanego uchwałą Zarządu Głównego, wymagana jest liczba 15 członków Stowarzyszenia. Teren działania i siedzibę Oddziału ustala Zarząd Główny z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju i regionu. Oddziały Stowarzyszenia KISS mogą posiadać osobowość prawną. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia KISS na wniosek Zarządu Oddziału.

§ 33.

Władzami Oddziału Stowarzyszenia KISS są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 34.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, zwołane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału nie póĹşniej niż na trzy miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia KISS.

§ 35.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Stowarzyszenia KISS należy:
1. uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z po stanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia KISS,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4. ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5. wybór Prezesa Oddziału,
6. wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,
7. wybór delegatów Oddziału na Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia KISS.

§ 36.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Stowarzyszenia KISS z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani według klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez Zarząd Główny. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Stowarzyszenia KISS biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami zaproszeni goście.

§ 37.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim zaś terminie bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału dotyczące wniosków do Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia KISS o zmianę statutu oraz do Zarządu Głównego o likwidację Oddziału zapadają większością dwóch trzecich głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 38.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Stowarzyszenia KISS może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół Oddziału lub 1/5 liczby członków Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku; obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 39.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zgromadzenia.

§ 40

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
* reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
* kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia KISS i Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału, uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego,
* przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia KISS,
* powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół Stowarzyszenia KISS na terenie działania Oddziału,
* zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia KISS w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.

§ 41.

Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia KISS składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.

§ 42.

* Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
* Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z kontroli.
* Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.ROZDZIAŁ VI
Koła Stowarzyszenia KISS


§ 43.

Jednostką organizacyjną Stowarzyszenia KISS działającą wśród młodzieży szkolnej i akademickiej jest Koło powołane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków - w tym jednego pełnoletniego członka Stowarzyszenia KISS - opiekuna Koła. Małoletni członkowie Stowarzyszenia mający poniżej 16 lat nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku od 16 do 18 lat życia mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, jednak w składzie Zarządu Koła większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.

§ 44.

1. Władzami Koła Stowarzyszenia KISS jest Zarząd Koła.
2. Zarząd Koła składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
3. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia KISS na swoim terenie.ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze§ 45.

Majątek KISS stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 46.

Na fundusz Stowarzyszenia KISS, przeznaczony do realizacji celów statutowych składają się:
1. składki członkowskie,
2. dochody z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3. subwencje, dotacje, darowizny i zapisy,
4. zyski z kapitałów,
5. dochody z działalności gospodarczej,

§ 47.

Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu Głównego, w zgodzie z obowiązującym prawem finansowym i gospodarczym. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.ROZDZIAŁ VIII
Zmiana Statutu, struktury i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 48.

Uchwałę o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu się KISS podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 49.

Uchwały wymienione w niniejszym rozdziale podejmowane są większością 2/3 głosów i są prawomocne jeśli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej 30% ogólnej liczby członków KISS.

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Regon: 272593242
Numer KRS: 0000106476
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: